Akıl nedir?

1. Öğüt, salık verilen yol
2. Düşünme, anlama ve kavrama gücü, us
3. Hafıza, bellek
4. Düşünce, kanı
Köken: Arapça

Cümle içinde kullanımı

Bu aklı size kim verdi.
Akıl yaşta değil baştadır.
- Atasözü
Adı aklımda kalmadı.
Hala aklımda o tufan yağmuru.
- C. Sıtkı Tarancı
Şimdiki aklım olsaydı bu dükkanın yerine aç bir kahve!
- A. K. Tecer

Akıl kelimesinin ingilizcesi

adj. mental
n. reason, intelligence, wit, brain, mind, head, wisdom, bean, advice, comprehension, memory, chump, consciousness, gray matter, grey matter, headpiece, intellect, loaf, nous, prudence, psyche, sapience, strength of mind, senses

Akıl nedir? (Felsefe)

İnsanların, zihinsel faaliyet yoluyla nesnel dünyayı çeşitli bağlanıldıkları, genel yasal düzenlilikleri ve çelişkileri içinde, yani kendi bütünlüğü içinde kavraması ve düşüncede yansıtması anlamına gelen felsefi kavram.

İlerici burjuva felsefesinin Bacon’ ın Hegel’ e kadar uzanan tarihinde akıl kavramı, kesin bir tanımı yapılmamakla birlikte, olağanüstü önemde bir rol oynamış genellikle, insanın doğa ve toplum üzerinde akla dayalı bir egemenlik kurma olanağını felsefi bakımdan temellendirmek isteyen burjuva düşüncesinin ifadesi olmuştur. Ayrıca, yükselmekte olan burjuvazinin, pratik ve teorik sınıfsal çıkarlarını gerçekleştirmesinde ona ayak bağı olan her şeyi, akıl-dışı (irrasyonel) ilan etmeye ve ortadan kaldırmaya yönelik düşüncelerinin ve çabalarının da genel bir ifadesi olmuştur.

Akıl kavramı, dar anlamda, yalnızca bilgi teorisi çerçevesi içinde ele alındığında uslamlama yetisi kavramından ayrılır. Bu ayırım, Kant ve He gel tarafından gözetilmiştir. Kant3m felsefesinde akıl, uslamlama yetisi’ ne göre «daha yüksek düzeyde bir bilgi edinme yetisidir». Hegel ise, aklı diyalektik düşünme olarak görmüş, onu, soyut ve biçimsel düşünme düzeyinde kalan uslamlama yetisi’ nin karşısına koymuştur.

Diyalektik maddeci görüş açısından bu ayırım, yalnızca kendi içinde ele alındığında, belli ölçüde bir anlam taşır. «Hegel’ in yalnızca diyalektik düşünceyi akla uygun sayan bu ayırımı bir ölçüde anlamlıdır. »(Engels) Diyalektik düşünce bakımından akıl, yalnızca soyut kavramlarla işlem yapmakla kalmayıp, aynı zamanda kavramların ve onların bağlanıldıklarının karakterini de göz önüne aldığı için, uslamlama yetisinden daha geniş kapsamlıdır.

Ne var ki akıl ve uslamlama yetisi kavramları, Marksçı metinlerde çoğunlukla eş anlamda kullanılırlar.

--Reklam--